ДЕКО КАЛЪП БЪЛГАРИЯ ООД

  • 01 Haz 2023

ДЕКО КАЛЪП БЪЛГАРИЯ ООД е краен получател по договор за финансиране № BG- BG-RRP-3.004-1414-C01 „Технологична модернизация в предприятието“. Договорът е със срок на изпълнение 12 месеца и се осъществява с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Интелигентна индустрия“, Програма за икономическа трансформация, финансирана от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU.

Общата стойност на договора е 841 007.00 лв., от които 349 858.91 лв. безвъзмездно финансиране.

Кратко описание и цели на планираната по договора инвестиция:

В рамките на проекта е планирана инвестицията в Пещ за вакуумна термообработка (1 бр.). Това е нова технология за закаляване чрез вакуумна термообработка, която чрез внедряване на изцяло нов капацитет за тази операция и цифровизация на операцията като втора и ключова стъпка от цялостния производствен процес, ще разшири цялостния производствен капацитет на предприятието. Ефективността и производителността на процеса по закаляване ще се увеличи, тъй като закупената по проекта машина ще:

  • добави изцяло нов капацитет за ефективно, качествено и рентабилно закаляване постигнато чрез внедряване на автоматизирана чрез цифровизация технология;
  • елиминира цялостния аутсорсинг на операцията, който към момента забавя и оскъпява значително цялото производство;
  • повиши качеството на крайните метални изделия като гарантира висококачествено закаляване, осигуряващо върхова плътност и твърдост като основен параметър за качество на крайните продукти;
  • съкрати значително времето за изпълнение на поръчки поради елиминиране на аутсорсинга.

Инвестицията ще допринесе за създаване условия за растеж и развитие на предприятието чрез внедряване на нов, цифровизиран капацитет за закаляване като втори и ключов в целия производствен процес. Повишеният капацитет при отлично качество, съкратени срокове и намалени разходи е ключов фактор, за да може ДЕКО КАЛЪП БЪЛГАРИЯ ООД да поеме увеличаващия се брой нови поръчки и така да се развива.

Реализацията на договора включва следните основни етапи:

Етап I. Избор на доставчик, извършен съгласно ПМС 80/09.05.2022 и изискванията на Условията за кандидатстване;

Етап II. Сключване на договор за доставка с избрания доставчик;

Етап III. Доставка на оборудването. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация;

Етап IV. Отчитане изпълнението на договора;

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЕКО КАЛЪП БЪЛГАРИЯ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ - Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация